květen 1950
Jiná doba, jiný mrav. V těchto místech se ještě v 40. letech 20. stol. nacházela monumentální ústavní kaple. Komunisté ji roku 1950 zničili a proměnili v kulturně-politickou místnost. Dnes je tu tělocvična.

ÚSTAVNÍ KAPLE NA BORECH ZACHYCENÁ V ROCE 1926 TEHDEJŠÍM ŘEDITELEM TRESTNICE FRANTIŠKEM KOČÍM | KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

Ústavní kapli borské trestnice popsal na počátku 20. století kněz a kunsthistorik Antonín Podlaha v jednom z dílů svých „Posvátných míst království Českého“ takto: „Jest to veliká prostora se stropem plochým, trámovým. Okna jsou vysoká, polokruhově sklenutá. Na hlavním oltáři jest obraz „Kristus Pán jako dobrý pastýř“ od Emila Lauffera; při boční zdi na straně epištolní jest oltářík s obrázkem Panny Marie Lourdské. Na straně evangelijní stojí kazatelna. Za oltářem jest oratoř s dřevěným mřížovím pro inspekční úředníky. Vzadu jest prostranná kruchta. V kapli této jest místa asi pro 900 trestanců. Nad kaplí vypíná se vížka se zvonkem.“

Kapli vévodily velké varhany a prostor před oltářem byl oddělen nízkou kuželovitou hradbou.

Prostoru dominoval několikametrový nápis „K obraně vlasti buď připraven!"

V období Rakousko-Uherska se podoba kaple nijak neměnila. Teprve ve třicátých letech 20. století přibyly po stranách oltářního obrazu dvě sochy českých světců, vlevo sv. Jana Nepomuckého a vpravo sv. Václava. V této podobě kaple přečkala i období druhé světové války, kdy jedno z křídel trestnice využívalo gestapo.

Situace se změnila krátce po nástupu komunistů k moci v únoru 1948. Kaple včetně sakristie a všech symbolů katolického náboženství byla zničena, a to nejpozději v květnu roku 1950. Byla přebudována pro kulturně-politické a tělovýchovné potřeby ústavu a opatřena ideologickou freskovou výzdobou. Prostoru dominoval několikametrový nápis „K obraně vlasti buď připraven!“.

V současné době slouží bývalá kaple jako tělocvična pro odsouzené i pro personál věznice.

Antonín Podlaha (1865 - 1932)

Významný český kněz, historik umění a archeolog Antonín Podlaha vydal svou monografii „Posvátná místa království Českého“ v roce 1908. Šlo o ilustrovaný církevní místopis se stručnými popisy sakrálních staveb a jejich vnitřního zařízení.

LUPA / KABINET DOKUMENTACE A HISTORIE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR / LUKÁŠ PALEČEK: TRESTNÍ ÚSTAV V PLZNI NA BORECH – STRUČNÝ NÁSTIN BOHATÉ HISTORIE, ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE, 2013 / ANTONÍN PODLAHA: POSVÁTNÁ MÍSTA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, ARCIDIECÉSE PRAŽSKÁ, DÍL II., PRAHA 1908